ذاهب

و گفت به سوی خدای خویش روانم، زودا که هدایتم کند...

ذاهب

و گفت به سوی خدای خویش روانم، زودا که هدایتم کند...

تو مگو همه به جنگند وز صلح من چه آید
تو یکی نه‌ای! هزاری، تو چراغِ خود برافروز
که یکی چراغِ روشن ز هزار خفته بهتر

طبقه بندی موضوعی