ذاهب

و گفت: من به سوی خدای خویش روانم، باشد که هدایتم کند...

ذاهب

و گفت: من به سوی خدای خویش روانم، باشد که هدایتم کند...